open data
 
 

Metodológia a návod na používanie Plytvania štátu

 • Ktoré správy evidujeme?
  Evidujeme prípady plytvania štátu, o ktorých informovali slovenské tlačené médiá. Zmyslom databázy nie je absolútne presné vyčíslenie jednotlivých prípadov, nakoľko to ani vzhľadom na nedostatok informácií nie je možné, ale zaevidovanie všetkých problematických postupov predstaviteľov štátu v nakladaní s verejnými financiami. Do databázy zverejnenej na internete zaznamenávame tie udalosti, ktoré vyhodnotíme ako uzavreté, resp. už neočakávame žiadny vývoj v otázke sumy, ktorá predstavuje plytvanie. INESS nezodpovedá za pravdivosť a úplnosť informácií, to je úlohou novinárov a vydavateľov, ktorých správy preberáme. Monitoring správ sme spustili v roku 2007, pričom do databázy zaraďujeme aj prípady plytvania pred týmto rokom, ku ktorých odhaleniu, alebo medializovaniu došlo až v súčasnom období. So zberom dát z médií uvedených nižšie sme začali od októbra 2007, obdobie od januára 2007 do októbra 2007 pokrývajú prípady publikované výlučne v denníku SME.

 • Ktoré denníky a časopisy monitorujeme?
  SME, Pravda, Hospodárske noviny, Nový čas, Plus jeden deň, Trend, Plus sedem dní.

 • Čo považujeme za plytvanie a ako triedime zaznamenané správy?
  Plytvanie znamená neefektívne použitie verejných prostriedkov. Existuje viacero foriem plytvania, preto záznamy rozdeľujeme do týchto kategórií:
  a) Plytvanie - došlo k nákupu predražených, či nepotrebných tovarov alebo služieb. Dané statky mohli byť nakúpené lacnejšie, alebo nekupované vôbec, pretože ich využitie prináša minimálnu pridanú hodnotu. Príkladom sú odpísané náklady 0,13 mil. Eur na projektovú dokumentáciu výstavby novej pobočky Sociálnej poisťovne, projekt výstavby bol zrušený.
  b) Klientelizmus - predstavuje nákup služby a tovarov z verejných prostriedkov bez snahy o dosiahnutie najnižšej ceny. Typickým príkladom je verejné obstarávanie priamym zadaním, pri ktorom nedochádza ku konkurenčnému porovnávaniu ceny, ktoré obyčajne vedie k jej znižovaniu.
  c) Súdne spory - druh plytvania, pri ktorom dochádza k spotrebe verejných zdrojov na úhradu škôd, nákladov sporu a pokút ako následku zlyhania predstaviteľov alebo zamestnancov štátu. Príkladom je pokuta 0,33 mil. Eur, ktorú musel uhradiť Nitriansky VÚC za neoprávnené priame zadanie zákazky bez tendra.
  d) Špecifickým prípadom sú udalosti, pri ktorých vďaka tlaku médií, prípadne verejnosti k plytvaniu nedošlo. Ako príklad môže poslúžiť prípad zastavenia tendra Ministerstva obrany na firmu, ktorá mala zabezpečovať odpratávanie snehu za trojnásobne vyššiu cenu ako v predchádzajúcom období. Tieto kauzy sú odlíšené farebne (modré pozadie) a hodnota plytvania, ktorému sa vďaka zásahu médií predišlo, sa nezahŕňa do celkového súčtu plytvania.

  Jednotlivé záznamy je ďalej možné triediť podľa obdobia, kedy sa tieto prípady objavili v médiách, podľa inštitúcie, ktorá je za ne zodpovedná a podľa výšky sumy plytvania.

  Do internetovej databázy nezaraďujeme výdavky verejnej správy, ktoré sú prerozdeľovacími presunmi prostriedkov medzi vybranými spoločenskými skupinami. Hodnotenie užitočnosti použitia verejných prostriedkov v týchto prípadoch je úlohou projektu "Úspory a zdroje verejných financií".

 • Ako stanovujeme sumy plytvania?
  Sumu plytvania buď preberáme z textu správy alebo sa ju snažíme odhadnúť na základe dostupných informácií. V tomto bode dochádza k subjektívnemu hodnoteniu oprávnených nákladov, prípadne reálnych cien. Rôzne druhy plytvania vyžadujú odlišný prístup:
  a) plytvanie - ak to média prinesú kompletnú informáciu k danej udalosti (kauze), preberáme celú sumu. V ostatných prípadoch do databázy zaznamenávame hodnotu, ktorá je výsledkom rozdielu nášho odhadu primeranej ceny a ceny, za ktorú nakúpila verejná správa. (Príklad: minister financií má v kancelárii stôl za 8 298,48 Eur. Podľa nášho odhadu sa dostatočne reprezentatívny a funkčný stôl dá obstarať za cenu 995,82 Eur. Za plytvanie považujeme rozdiel týchto hodnôt, čiže 7 302,66 Eur.
  b) Klientelizmus - vo väčšine prípadov ku klientelizmu dochádza pri verejnom obstarávaní. Keďže primeranú cenu, napríklad údržby ciest, je problém odhadnúť, uvádzame celú hodnotu obstarávania. Táto hodnota nevyjadruje hodnotu plytvania, tá by sa dala určiť len po uskutočnení nediskriminačného výberového konania. Avšak suma takýchto prípadov poslúži na ilustráciu skutočnosti, o akom objeme verejných prostriedkov rozhodujú jednotlivci, prípadne inštitúcie verejnej správy.
  c) Súdne spory - preberáme hodnoty publikované v médiách - odškodné, náhrady, penále či iné náklady verejnej správy v súvislosti so súdnymi spormi.
  d) Ak k plytvaniu naozaj došlo, a zároveň nie vždy je možné vyčísliť presnú hodnotu plytvania, uvádzame v týchto prípadoch symbolickú sumu 1000 Sk (33,2 Eur). Za dôležitejšie ako presné vyčíslenie tejto sumy plytvania totiž považujeme uchovanie týchto prípadov v databáze a ich sprístupnenie verejnosti kvôli ilustrácii neefektívneho nakladania s verejnými financiami.

 • Kto nesie zodpovednosť za pravdivosť informácií?
  Za pravdivosť alebo vierohodnosť informácií nesú zodpovednosť vydavatelia, ktorí ich publikovali. INESS zodpovedá za odhady sumy plytvania.

 • Ako môžete rozšíriť našu databázu?
  Zaznamenali ste v nami sledovaných médiách informáciu o plytvaní štátu, ktoré v našej databáze chýba? Dajte nám vedieť na emailovú adresu info@cenastatu.sk. Do textu napíšte názov článku, dátum a médium, ktoré informácie priniesli, prípadne predmet plytvania, pokúsime sa článok dohľadať sami. Vopred Vám ďakujeme!

 • Prístup k databáze
  V prípade záujmu o analytickú prácu s databázou poskytneme prípadným záujemcom dáta aj v samostatnom súbore.

 •   
 • Po prejdení kurzoru na vybraný riadok sa zobrazí bližšia informácia o kauze v bublinke.

 • Kliknutím na názov stĺpca zoradíte hodnoty v tabuľke vzostupne/zostupne/pôvodné zobrazenie (vedľa názvu stĺpca sa zobrazia šípky).

 • Výberom v rolovacom menu pod názvom stĺpca môžete nastaviť filter zobrazenia podľa vybraných ukazovateľov (možno nastaviť viacero filtrov súčasne).

 • Kliknutím na text v stĺpci Ako sa plytvá sa zobrazí scan pôvodného článku z novín/týždenníka.

 • Potiahnutím rolovacej lišty na pravej strane tabuľky sa zobrazia ďalšie záznamy.
 •  

  Number of the Day

  Expensive kilometer

  The Railway company has received a subsidy of 0,13 bln. Eur for the transport performed in public interest in 2010.

  Should the current extent of tranport (e.g. No. of trains and routes) be financed directly from passanger payments, tickets would have to cost 3,25 times more. Every citizen of Slovakia has paid on average 28,0 Eur for railways, no matter whether he has entered a train in 2010 or not. For every single kilometer in a train every citizen had to pay 0,07 Eur in taxes. To compare the costs, fuel costs of common automobile, consuming 7l/100km were app. 0,08 Eur per kilometer.

  Archive